ACTIEVOORWAARDEN PUMA CRUISE RIDER

I Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de THE ATHLETE’S FOOT/ PUMA CRUISE RIDER winactie, geïnitieerd door THE ATHLETE’S FOOT Nederland, Koninginneweg 1, 3870 CD HOEVELAKEN
2. De actieperiode loopt van woensdag 18 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020. Deelnames na deze periode worden niet meer in behandeling genomen.

II Deelname
1. Deze promotie is toegankelijk voor elke persoon die in Nederland is gedomicilieerd, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Euretco BV en THE ATHLETE’S FOOT.
2. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij, als gevolg van deelname aan de THE ATHLETE’S FOOT/ PUMA CRUISE RIDER winactie, persoonlijke gegevens achter laat en akkoord gaat met het openbaar maken van zijn/haar naam & woonplaats bij de bekendmaking van de winnaars.
3. Winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig en officieel identiteitsbewijs.
4. Door deelname aan deze actie, ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
5. THE ATHLETE’S FOOT Nederland behoudt zich het recht voor, deelnemers te diskwalificeren wanneer zij niet conform deze voorwaarden handelen.

III Actieopzet
1. Consumenten kunnen in de periode van woensdag 18 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020 een paar PUMA Cruise Rider sneakers kopen in één van The Athlete’s Foot winkels in Nederland of de webshop theathletesfoot.nl en daarna gegevens invoeren waardoor hij/zij kans maakt op de prijs.
2. De actie is alleen geldig in Nederland.

IV Spelvoorwaarden
1. De gegevens dienen naar waarheid en volledig te zijn ingevuld.

V Prijzen
1. Om in aanmerking te komen voor de prijs, dienen deelnemers een paar PUMA Cruise Rider sneakers kopen in één van The Athlete’s Foot winkels in Nederland of de webshop theathletesfoot.nl en hun gegevens achter te laten.
2. Winnaars krijgen, na het registreren van de aankoop en het invullen van de persoonlijke gegevens, vanzelf bericht. Uiterlijk 23 december 2020 maakt THE ATHLETE’S FOOT Nederland de winnaars bekend. Indien de winnaar binnen 10 werkdagen geen reactie heeft gegeven vervalt de prijs en wordt er een nieuwe winnaar getrokken.
3. De prijs houdt in; een polaroid camera, een eenjarig abonnement op een fashion magazine naar keuze (keuze uit Elle, Glamour, Vogue) en een PUMA outfit naar keuze ter waarde van maximaal €250,-.
5. Er wordt willekeurig één winnaar gekozen.
6. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en zijn derhalve niet overdraagbaar.
7. De gewonnen prijzen zijn niet in te ruilen of om te wisselen.
8. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
9. THE ATHLETE’S FOOT Nederland stelt zich niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

VI Aansprakelijkheid
1. THE ATHLETE’S FOOT Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik maken van en het vertrouwen op de informatie op de actiewebsite of enige hieraan gelinkte pagina, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van THE ATHLETE’S FOOT Nederland of één van de promotionele partners.
THE ATHLETE’S FOOT Nederland is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de bezoeker of een derde ter zake van (het gebruik van) de site cq. het websiteonderdeel mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
2. THE ATHLETE’S FOOT Nederland en de promotionele partners kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender schade, kosten of lasten welke ook de aard of reden ervan is, voortvloeiende uit deelname aan deze actie, de toekenning van de prijzen of de gebruikmaking daarvan en dit onder eender welke vorm.
3. THE ATHLETE’S FOOT Nederland en de promotionele partners kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook, die uit deze promotie, de toekenning van de prijzen, het verzenden van de prijzen of de ontvangst van de prijzen voortvloeien. Deze clausule geldt niet in geval van opzet of grove schuld van de organisatoren of die van hun aangestelde lasthebbers.
4. THE ATHLETE’S FOOT Nederland en de promotionele partners zijn niet aansprakelijk in geval van, onder andere:
• de onvolledigheid of onleesbaarheid van een actiepagina;
• enig technisch mankement en/of vertragingen;
• het niet aanvaard worden van de ingevoerde gegevens door het communicatieplatform (internet);
• enig mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.)

VII Slotbepalingen
1. Op deze actie is de Code voor Sweepstakes, deeluitmakend van de Nederlandse Reclame Code, van toepassing.
2. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing.
3. THE ATHLETE’S FOOT Nederland behoudt zich het recht voor om inzendingen die de deelnemer frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
4. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
5. THE ATHLETE’S FOOT Nederland behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
6. Klachten met betrekking tot deze actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan THE ATHLETE’S FOOT Nederland o.v.v. “THE ATHLETE’S FOOT / PUMA CRUISE RIDER winactie Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door THE ATHLETE’S FOOT Nederland.

VII Privacy
1. Door deel te nemen aan de ‘THE ATHLETE’S FOOT/ PUMA CRUISE RIDER winactie geeft de deelnemer toestemming aan THE ATHLETE’S FOOT Nederland om zijn/haar, in verband met deze actie, verstrekte gegevens, op te nemen in een gegevensbestand. Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van eventueel een verzendhuis dat de gegevens enkel zal gebruiken voor verzending van gewonnen prijzen. Als deelnemer kan er schriftelijk een verzoek ingediend worden bij Euretco BV, o.v.v. “THE ATHLETE’S FOOT/ PUMA CRUISE RIDER winactie, Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen, dan wel daarin wijzigingen aan te brengen, indien deze niet juist of onvolledig zijn. De deelnemer geeft toestemming om haar naam als winnaar te vermelden in de door THE ATHLETE’S FOOT Nederland of aan gelieerde ondernemingen beheerde media. Bekijk het actuele privacy statement van The Athlete’s Foot op https://www.theathletesfoot.nl/privacy-statement-the-athletesfoot-nl
2. Deelnemers ontvangen – indien aangegeven - regelmatig de digitale nieuwsbrief van THE ATHLETE’S FOOT Nederland, waar zij zich ten aller tijde wederom voor kunnen afmelden vanuit de desbetreffende nieuwsbrief.


terug naar het formulier