Garantie

1. The Athlete’s Foot staat er voor in dat de verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of The Athlete’s Foot de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden The Athlete’s Foot terstond doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien de koper dit niet doet, wordt The Athlete’s Foot geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.

2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door The Athlete’s Foot bij de levering aan de koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen De koper en The Athlete’s Foot. De garantietermijn bedraagt 6 maanden (de voorwaarden voor de garantie vind je onder punt 3, 4 en 5), uitsluitend op vertoon van de factuur.

3. The Athlete’s Foot staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van de koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.

4. The Athlete’s Foot beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien The Athlete’s Foot beslist dat de klacht terecht is, zal The Athlete’s Foot handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie of wordt de klacht opgelost door het servicepunt dat door de koper is aangegeven.

5. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

• Indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van The Athlete’s Foot of de fabrikant zijn verricht;

• Indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon;

• Indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van de koper;

• Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.